Termes i condicions

TITULARITAT WEB

La web de joventutcambrils.cat, es titularitat de l’ AJUNTAMENT DE CAMBRILS, amb direcció postal Plaça de l’Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona) i CIF: P4303800I. El correu electrònic d’atenció de l’Ajuntament es oac@cambrils.org.

 

OBJECTE I AMBIT D’APLICACIÓ

Les condicions d’ús descrites a continuació defineixen els drets i obligacions en el marc de la seva pàgina web i en les transaccions comercials entre l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS (a través de JOVENTUT CAMBRILS) i els seus usuaris.

 

La simple navegació per aquesta web, així com l’ús dels serveis de comerç electrònic oferts, implica en tot moment l’acceptació de cada una de les condicions establertes.

 

INFORMACIÓ FACILITADA A LA WEB

joventutcambrils.cat, posem tot de la nostra part per a que les reserves d’espais, tallers, activitats i els serveis oferts estiguin descrits de forma exacta i precisa. Tot i així, la informació visual (imatges) o escrita i dades incloses en cada reserva d’espais, taller, activitat i servei, tenen una funció informativa i orientativa, motiu pel qual, l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS no es fa responsable en cap cas de l’aparició d’errors en aquesta informació. Ens reservem el dret de modificar les Condicions d’ús. Qualsevol versió nova d’aquestes últimes serà indicada prèviament. En el supòsit de que algun dels termes de les condicions d’ús sigui declarat il·legal o no oposable per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts inclosos a la pàgina web de joventutcambrils.cat, com per exemple textos, continguts audiovisuals, codis font, disseny, logos, marques, i altres són propietat de L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS o s’han obtingut els drets i consentiments dels seus titulars per al seu ús i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual e Industrial. L’ús i navegació per la nostra web no implica en cap cas una autorització o llicència de cap mena sobre aquests continguts. Queda expressament prohibit fer ús dels mateixos sigui explotant-los, reproduint-los, transformant-los, distribuint-los, etc. en qualsevol format sense consentiment previ. Aquesta obligació existeix durant el temps que funcioni la pàgina web joventutcambrils.cat i encara després de la vigència d’aquesta. Per a més informació llegir l’apartat “Avís Legal”.

 

REMISIÓ A PÀGINES DE TERCERS

L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS no té cap control sobre el contingut d’aquests espais webs de tercers, i en qualsevol cas, tampoc es responsable de la veracitat d’aquesta informació i de l’ús que es faci d’ella. L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS no exercita cap control sobre aquests espais i continguts. Tanmateix, no serà responsable pels danys causats per l’ús d’aquests enllaços o per la informació d’aquests, incloent quan s’informi expressament sobre la possibilitat de danys. Els enllaços a espais de tercers no impliquen la subscripció del contingut per part de l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS. Aquests enllaços només es poden arribar a proporcionar per a informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació o d’interès comercial. Si considera necessari el enretirar qualsevol enllaç al seu espai web, si us plau contacti amb nosaltres per mitjà d’un correu electrònic a la nostra adreça electrònica: oac@cambrils.org.

 

OBJECTIU

La missió de JOVENTUT CAMBRILS és apoderar als i les joves de Cambrils, per tal que utilitzin, gaudeixin i decideixin sobre serveis i oportunitats que tenen al seu abast.

També ho és el generar vincles amb joves de Cambrils per tal de fomentar la participació juvenil i alhora crear noves oportunitats de participació per conèixer i reconèixer la seva veu.

 

DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

En cas de que el serveis oferts per l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS no estiguin disponibles, ja sigui per impossibilitat de realitzar-lo per qüestions pròpies o alienes a l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS, o perquè s’ha arribat al límit d’usuaris del mateix, s’informarà d’aquestes circumstàncies a la pròpia web de joventutcambrils.cat.

 

PREUS DELS SERVEIS

Els preus de les reserves que s’ofereixen a joventutcambrils.cat s’indiquen tots amb els impostos i despeses incloses.

 

PROCÉS DE LA REALITZACIÓ DEL PAGAMENT DELS SERVEIS

Els Usuaris hauran de seguir el procediment de pagament online, durant el qual hauran hagut d’emplenar el formulari electrònic. En el formulari electrònic s’haurà d’emplenar tots els camps obligatoris per tal de poder realitzar la comanda i/o l’alta a les activitats, serveis i/o tallers de l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS.

 

MITJANS DE PAGAMENT

El pagament dels serveis s’efectua per mitjà de targeta: Visa, Mastercard, Visa Electron, Vpay, Maestro, JCB, CUB, UPI (UnionPay Internacional). L’Usuari, en fer clic en ‘ACCEPTAR’, confirma que el mètode de pagament utilitzat és el seu. D’acord amb la legislació vigent sobre confidencialitat i seguretat de les dades personals, l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS no guardarà la informació personal relativa a les dades de l’usuari contingudes a les targetes. Es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’ús per recavar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons l’establer en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades.

 

 

CANCEL·LACIÓ INSCRIPCIÓ/ACTIVITAT
L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS retornarà l’import de matriculació en el cas que el curs/activitat no es dugui a terme en les dates i horaris estipulats o en cas de malaltia greu de la persona, sempre que es justifiqui. Per la resta de supòsits, aquests es valoraran individualment i els serà d’aplicació la decisió que s’aprovi en cada cas per acord de l’òrgan competent.

 

 

 

CANCEL·LACIÓ COMANDES I PRODUCTES
L’Usuari, en condició tant de consumidor com d’Usuari, pot realitzar una adquisició de productes o contractació de serveis de l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS a través de l’Espai Web joventutcambrils.cat i, per tant li assisteix el dret a desistir de la compra realitzada en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, va contractar els serveis a l’Espai Web. Per a exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a oac@cambrils.org. Com a límit per a poder exercir aquest dret a desistiment (a banda dels 14 dies naturals), està el fet de que encara no s’hagi iniciat l’activitat per la qual es va procedir a fer el pagament

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com recull l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De forma enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats, productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense l’embolcall, tal com es precinta de fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i s’han procedit a obrir després de l’entrega.

En aquest mateix sentit es regeix l’adquisició d’un bé o la prestació d’un servei de personalització que l’Usuari pogués contractar en aquest Espai Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha sigut completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i Usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi sigut completament executat per l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS, haurà perdut el seu dret de desistiment.

 

 

PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ i REEMBOLSAMENT A L’USUARI
La sol·licitud de retorn de l’import liquidat es fa presentant una instància telemàtica a través de la seu electrònica de l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS adreçada al Departament organitzador del curs/activitat, en la que s’ha de fer constar les dades de la matrícula i el número de compte bancari al que s’ha de fer la devolució per transferència.

 

L’Ajuntament de Cambrils només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

1. En cas que s’hagi d’anul·lar el curs/activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits

2. En cas que el curs/activitat no es dugui a terme en les dates i horaris estipulats

3. En cas de no poder assistir per malaltia greu de la persona, sempre que es justifiqui

4. Per la resta de supòsits, aquests es valoraran individualment i els serà d’aplicació la decisió que s’aprovi en cada cas per acord de l’òrgan competent.

 

Amb l’objectiu de facilitar als i les participants el procés de devolució i poder fer un seguiment correcte de la mateixa, l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS estableix com a únic procediment de devolució l’establert per l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS.

 

Per a procedir amb la devolució s’han de seguir els següents passos:

1. Informar a través del correu joventut@cambrils.cat que cal donar de baixa la plaça.

2. Presentar una instància telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils adreçada al Departament organitzador del curs/activitat, adjuntant el justificant de pagament del curs/activitat i el full de transferència bancària que facilita el propi Ajuntament de Cambrils signat per l’usuari, i entitat bancària i segell d’aquest.

 

Pel que fa al reemborsament de l’usuari, l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS gestionarà l’ordre de devolució a través d’una transferència bancària.

 

 

RESPONSABILITATS I LEGISLACIÓ APLICABLE

L’Usuari reconeix que utilitza la web joventutcambrils.cat sota el seu propi risc i/o responsabilitat. L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS no garanteix que la seva web joventutcambrils.cat sigui compatible amb el seu equip físic o lògic, ni tampoc que el servei no tingui errors, virus o ‘marlware’ i no es fa responsable de danys causats per aquests elements destructius.

Igualment, l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS també limita la seva responsabilitat en els següents casos:

 

●L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS aplica totes les mesures establertes a proporcionar una previsualització fidel dels seus espais, tallers, activitats i serveis a través de l’Espai Web, tot i que, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres de la mateixa naturalesa.

● Fallides tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra naturalesa, puguin impedir un normal funcionament a través d’Internet. Falta de disponibilitat de l’Espai Web per raons de manteniment o altres, que puguin impedir del servei.

● En general, l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix sigui degut a esdeveniments que es trobin fora del control raonable, dir, que es puguin deure a causa de força major i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiva:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS disposarà d’una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions a pesar de la causa de força major. El portal joventutcambrils.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

 • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés a les activitats o serveis;
 • La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis;
 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització dels serveis;
 • La inadequació per a qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels serveis;
 • L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l’accés als serveis.

 

COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Espai Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS siguin electròniques (correu electrònic). A efectes contractuals, l’Usuari dona el seu consentiment a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i tota comunicació que l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS envií de forma electrònica compleixin amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per la llei a l’Usuari.

 

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-s’hi amb l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten. Igualment, excepte que s’estipuli el contrari, l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o en la direcció postal facilitada.

 

RENÚNCIA

Cap renúncia de l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS del compliment estricte per l’Usuari d’algunes de les seves obligacions, suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivades d’un contracte tindrà efecte, a no ser que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l’Usuari per escrit.

Cap renúncia de l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS a un dret o acció legal concreta, o la falta de requeriment de compliment a un Usuari en alguna de les seves obligacions per part d’aquest, suposarà en cap cas, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l’Usuari del compliment de les seves pròpies obligacions.

 

NULITAT, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Si alguna de les aquí presents Condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per l’autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

L’accés, navegació i/o utilització d’aquesta web i qualsevol controvèrsia, problema o desacord que pugui sorgir o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, entre l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS i l’Usuari, serà sotmesa a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.

 

QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS les seves queixes, reclamacions o tot aquell comentari que desitja realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General i Titularitat de la web). A més l’AJUNTAMENT DE CAMBRILS disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels ciutadans i que aquests poden sol·licitar a L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). Les presents Condicions Generals d’ús en llengua catalana, s’executaran e interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola, legislació a la qual les parts se sotmetran expressament.

 

 

 

RESERVA D’ESPAIS 

 

Tots els membres que realitzen la reserva d’un dels espais de l’Ateneu a través del formulari de reserves del nostre web, es comprometen a fer un bon ús de l’espai i deixar l’espai recollit tal i com se’ls ha fet entrega.

 

En cas d’incidències a l’Ateneu s’aplicarà el reglament de règim intern de l’Ateneu Juvenil podent aplicar l’article 5 de règim sancionador seguint la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, allò que s’estableix al Decret 278/1993, de 9 de març, de la Generalitat de Catalunya, la normativa municipal i la resta de disposicions que poguessin resultar d’aplicació.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL MATERIAL DELS ESPAIS

 

S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com s’ha rebut, és a dir, sense desperfectes o avaries.

Si el material es torna amb algun desperfecte, pèrdua d’alguna de les parts o complements, o avaria, l’entitat o grup que l’ha utilitzat es farà càrrec de la reparació o substitució del material en qüestió.

En cas d’incompliment de la normativa, pel que fa a les anomalies en el material cedit i la no responsabilització en la substitució o reparació del material malmès, el departament de Joventut  es reservarà el dret a vetar l’entitat en l’accés al servei de lloguer de materials i també es valorarà la prestació d’altres serveis i recursos.

 

Les persones que facin la sol·licitud per utilitzar el BUC 3 de l’Ateneu Juvenil es comprometen a retornar en les mateixes condicions el següent material:

1 Amplificador combo baix Fender Rumble
2 Amplificadors combo guitarra Boss Katana
2 Altaveus autoamplificats alto TS315
1 parella de suports per altaveus amb funda color negre
3 Micros Shure PGA58 amb cable
1 Taula de mescles Alto Live 1202 amb 12 canals
3 Peus mircor Girafa Hercules
2 Faristols director perforat Admira

 

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL MATERIAL

L’entitat o grup de joves es compromet a seguir el procés de neteja del material correctament a fi de poder retornar-lo d’una forma adequada. La neteja s’ha de fer tant abans de l’ús del material com després. El material s’ha de retornar net i sec.

En cas que hi hagi alguna anomalia en el material cedit i l’entitat o grup de joves no se’n faci càrrec, el departament de Joventut es reservarà el dret a valorar la prestació de nous serveis i recursos a l’entitat o grup de joves.

Entrades recents

  Comentaris recents

  No s'han trobat comentaris.
  Latest Posts
  Ads
  Categories
  • No hi ha categories
  × Pregunta'ns